Selected Candidates List

Selected Candidates for Biologist and GIS Expert on contract basis under Tadoba Andhari Tiger Project Conservation Foundation Chandrapur.


ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प संरक्षण फाउंडेशन चंद्रपूर अंतर्गत कराराच्या आधारावर जीवशास्त्रज्ञ आणि जीआयएस तज्ञासाठी निवडलेले उमेदवार.